http://www.charming-witch.com/

Friday, 20 August 2010

How to... Make Doll Hands

Kodėl gi kartais nepabūti naudingai? Nors rankų lipdymo pamokėlių yra milijonai, pridėsiu aš savo milijonas pirmąją.
Почему бы иногда не побыть полезной? И хотя уроков как слепить кукольные руки целый мульён, пусть мой будет мульён первым. Итак...

Nusipiešiam delno eskizą. Jis gali būti labai schematiškas. Mūms svarbu teisingos proporcijos, o ne meniškas perteikimas. Išmatuokite pagal esamą galvą būsimo delno ilgį ir plotį. Nupieškite ovalą būkais galais. Padalinkite ovalą pusiau horizontaliai, taip atskirdami pirštus nuo delno. Viršutinę ovalo dalį padalinkite į 4 lygias dalis, gausite pirštų plotį. Pažymėkite tašką kur prasideda dydisis pirštas. Galite sužymėti ir sulenkimų taškus orentacijai, bet kai rankytės mažos, tai labai mažai padės. Milimetrus gaudysite vietoje. Tačiau kitų šio eskizo proporcijų turite laikytis labai tiksliai.
Рисуем эскиз ладони. Он может быть совершенно схематичным. Нам важны правильные пропорции, а не художественное изображение. Отмеряем и расчитаем по имеющейся кукольной голове длину и ширину будущей ладони. Рисуем притупленный овал. Делим овал пополам поперек, тем самым отделяя ладонь от пальцев. Верхнюю часть овала делим на 4 части, получаем ширину пальцев. Отмечаем точку где большой палец крепится к ладони. Можно отметить и линии сгиба пальцев, но когда ручки маленькие, это мало поможет. Миллиметры будем ловить по месту. Но остальных пропорций мы должны будем придерживаться очень строго.
Ir dar... Pagrindinis principas: Kiekvieną žingsnį atliekam labai kruopsčiai ir daugiau prie tos vietos negrįžtam!
И ещё... Основной принцип: Каждый шаг выполняем очень тщательно и больше к этому месту уже не возвращаемся.
1. Formuojam dešreles, kurių plotis – ¼ delno pločio, ilgis – beveik per visą delną su pirštais. Suformuojam visas 4 ir sudėjus šalia pasitikrinam su eskizu. Pakoreguojam storį ir daugiau prie šito klausimo jau nebegrįžtam.
Формируем колбаски ширина которых - ¼ ширины ладони, длина - без малого ладонь (с пальцами). Формируем все 4 колбаски и, сложив их рядышком, сверяем с эскизом. Подкорректируем толщину и больше к этому вопросу не возвращаемся.
2.Vieną būsimo piršto galą padarom smailėjantį, maždaug 45 laipsniu kampu.
Один конец будущего пальца делаем заостренным, под углом ~ 45 градусов.3. Iš bambukinio iešmelio išdrožiam sau įrankį.
Из бамбуковой шпажки мастерим себе инструмент.

4. Atskiriam piršto pagalvėlę nuo nago apatinėje piršto dalyje.
Отделяем подушечку пальца от ногтевой пластинки в нижней части пальчика.
5. Pusapvaliu pagaliuko galu suformuojam nago plokštelę
Полукруглым кончиком нашего инструмента формируем верх ногтевой пластины.


6. Sulenkiam būsimą pirštuką ties pirmąja falanga. Būtinai suformuojam kauliuką. Negalim palikti tiesiog apvaliai sulenktos „dešros“.
Сгибаем будущий пальчик на месте первой фаланги. Обязательно формируем пощипыванием косточку на противоположной от сгиба стороне. Нельзя оставить просто кругленько согнутую "колбасу".
7. Panašiai suformuojam visus 3 kauliukus, t.y. ir tą, kuris yra ne ant piršto, o delno viršuje. Tikiuosi nepamirštam pamatuoti su eskizu? Paskutinis kauliukas yra per rankytės vidurį, sulenkimas – šiek tiek arčiau piršto galiuko.
Аналогично формируем все 3 косточки, т.е. и ту, которая находится уже на ладони, являясь продолжением пальца. Надеюсь не забываем сверяться с эскизом? Последняя косточка находится посередине ладони, сгиб - чуть ближе к кончику пальца.
8. Analogiškai išlipdom dar 3 pirštukus. Nepamirštam, kad visi jie turi skirtingą ilgį. Ir surenkam vienas šalia kito į delną. Labai kruopščiai išlyginam jų ilgį ir padėtį pagal kauliukus ir nagučius. Šioje vietoje geriau užtrūkti kiek ilgiau ir perdaryti kokį nevykusį ar netinkantį pirštuką, nes vėliau kauliukų padeties ir pirštukų ilgio pataisyti negalėsime. Viskas, prie pirštų formos daugiau negrįšime, tik koreguosime jų padėtį.
Таким же образом лепим еще 3 пальчика. Не забываем, что все они имеют разную длину. Собираем все 4 пальчика рядом в пробную ладошку. Очень тщательно выравниваем положение кончиков пальцев, ноготков, всех косточек и сгибов. На этом месте лучше застрять подольше и переделать какой неудавшийся пальчик, так как позже положения суставов и длину пальцев поправить уже не сможем. Всё! К пальчикам уже возвращаться не будем, разве что подкорректировать их положение.
9. Pasitikslinam, ar teisingoje padėtyje atsidūrė vidiniai pirštukų sulenkimai. Ir trumpam atidedam į šalį.
Проверим на правильном ли месте оказались внутренние сгибы пальчиков и отложим их пока в сторону.


10. Atplėšiam folijos gabalėlį. Folijos reikia imti tiek, kiek ilgio turės išlipdyta rankos dalis. Geriau šiek tiek daugiau. Ant bambukinio iešmo užvyniojam atplėštą folijos gabalėlį taip, kad liktų laisvas galas. Laisvo galo ilgis turi būti nuo riešo iki beveik pirštų pradžios vidinėje delno pusėje. Šioje vietoje reikia tikslumo! Gaudykite milimetrus, nukirpkite foliją, jei jos yra per daug, arba nustumkite nuo iešmelio, jei jos yra per mažai. Suformuojam savotišką mentelę.
Отрываем кусочек фольги. Ее нужно по длине столько, какой будет длина вылепленной части руки. Ну, может капельку больше. На бамбуковую шпажку (не на инструмент :) ) накручиваем фольгу так, чтобы кончик остался свободным и приплющиваем его. Свободного кончика должно быть от запястья почти до начала пальцев со стороны ладони. В этом месте действуем очень точно! Ловите миллиметры, отрежте лишнюю фольгу, если ее замного или сдвиньте со шпажки, если маловато. Должно получиться нечто вроде лопатки.
11. Paruošiam 2 plastiko plokšteles, vieną ploną, ~ 1 mm, kitą šiek tiek ploniau už piršto storį (aišku lėlės piršto)
Заготовим 2 пластинки из пластика: одна тонкая ~ 1 мм и меньше, а другая чуть тоньше половины пальца (кукольного естественно!)

Šių lopų dydis: plonojo – nuo riešo iki pirštų, tiek, kad dengtų kauliukus, plotis – kiek platesnis, nei 4 pirštukai. Storojo: plotis tiksliai kiek sudaro 4 pirštukai, ilgis – kaip plonojo.

Размеры этих лоскутков: тонкий - от запястья до суставов пальцев, так чтобы эти косточки накрыть, ширина - чуть шире 4 пальчиков; толстого - ровно как 4 пальчика, длина - как тонкого.
12. Uždedam storąją plokštelę ant pirštukų iš vidinės pusės. Tarp pirštų ir delno įdedam iš folijos padarytą mentelę-karkasą. Viršutinė linija turi sutapti su trečiuoju pirštų sulenkimu. Taip pat neturi matytis folijos.

Накладываем толстую пластину на пальчики с внутренней стороны ладони. Между пальчиками и ладошкой помещаем наш каркас-лопатку из фольги. По верхней линии ладошка крепится точно по 3-му сгибу пальцев. Фольга не должна выглядывать!

13. Instrumentais prilipdom ir išlyginam siūles. Suformuojam delno liniją (berods likimo, aš nestipri chiromantijoje). Šiam etape svarbu tvirtai ir galutinai suformuoti pirštų perėjimą į delną, nes daugiau prie šios vietos jau negrįšime.
При помощи инструментов прикрепляем и разравниваем места крепления лоскута. Формируем линии на ладони (возможно линии судьбы, я не сильна в хиромантии :) ). На этом этапе важно прочно, аккуратно и окончательно сформировать переход пальцев в ладошку, потому что больше к этому месту мы возвращаться уже не будем.
14. Toliau įmam plonesnį blyną ir aptraukiam juo, lyg oda, viršutinę delno dalį . Viršutinė linija turi dengti kauliukus vos ne iki trečios falangos vidurio.
Далее берем тонкий лоскут и обтягиваем им, как кожей, верх ладони. Верхняя линия должна закрывать косточки едва ли не на всю первую от ладони фалангу.
15. Plonu instrumentu įspaudžiam odą tarp pirštų, prilipdom kraštus. Dailinam siūles, jas išlyginam, suformuojam kauliukus galutinai. Priklausomai nuo personažo amžiaus ir lyties, viršutinėje delno dalyje paryškinam reljefą arba jį sušvelninam.
Тонким инструментом прожимаем "кожу" между пальчиков, прилепляем края лоскута. Разглаживаем швы, формируем косточки окончательно. В зависимости от возраста и пола персонажа, рельеф на верхней стороне кисти проявляем или разглаживаем и смягчаем.
16. Štai, turim delną be didžiojo piršto. Apžiūrim jį iš visų pusių. Padailinam siūles. Dar visai šiek tiek galime pakoreguoti pirštų storį ir ilgį, bet realiai apie tai reikėjo galvoti žymiai anksčiau. Suteikiam pirštams judesio, emocijos. Vėliau prie to jau beveik negrįšime. Viską išlyginame.
Теперь у нас есть ладонь без большого пальца. Критически осмотрим ее со всех сторон. Поправим неразглаженные швы. Совсем немного можем подкорректировать длину и толщину пальчиков, хотя в принципе об этом надо было заботиться гораздо раньше. Придадим пальцам движения, эмоции. Позже к этому моменту мы уже почти не вернемся
17. Nulipdome dydijį pirštą. Jo forma – morkos. Kartu nulipdoma ir delno pagalvėlė, kuri yra lyg dydžiojo piršto pratęsimas. Suformuojam nagą kaip ir kitų pirštų. Nepamirštam, kad šis pirštas yra storiausias. Pažymim tik vieną sulenkimą ir kauliuką.
Лепим большой палец. По форме - морковка морковкой! Вместе с пальцем лепим и подушечку ладони, которая является продолжением большого пальца. Формируем ноготь так же, как и у других пальцев. Не забываем, что этот палец самый толстый. Отмечаем только один сгиб-фалангу.
18. Rade tinkamą padėtį (pridedam, pamatuodami kelis kartus), pritvirtinam prie delno. Dydisis pirštas atsiskiria nuo delno maždaug per jo vidurį. Prilipdom prie delno, formuojam pagalvėlę.
Находим нужное положение большому пальцу, прикладываем, меряем множество раз! Прикрепляем к ладони. Большой палец отделяется от ладони приблизительно посередине между запястьем и пальцами. Приглаживаем, выглаживаем швы, формируем подушечку на ладони.
19. Išlyginam siūles. Randam tinkamą dydžiojo piršto padėtį.
Выглаживаем швы. Поиграем с положением-эмоцией большого пальца.


20. Pasiruošiam plokštų plastiko ruošinį ilgiu nuo riešo iki numatomo lipdytos rankos galo. Storis panašus į pirštuko.
Подготовим плоскую заготовку из пластика длиной от запястья до предполагаемой длины вылепленной руки. Толщина - с кукольный палец.
21. Folijos karkasas turi turėti galimybę lankstytis žmogui natūralioje vietoje, todėl pakoreguojam medinio pagaliuko padėtį jį ištraukdami ar įstumdami kiek reikia. Jau dabar delną galima šiek tiek palenkti į norimą padėtį.
Каркас из фольги должен иметь подвижность точно в запястье, поэтому корректируем положение деревянной палочки чуть вытаскивая или заталкивая в трубочку. Уже на этом этапе, если поза предполагает, сгибаем запясьте в нужное положение.
Apvyniojam folijos karkasą.Suformuojam cilindrą. Išlyginam siūles.
Оборачиваем заготовку вокруг каркаса, формируем цилиндр, приплющиваем его слегка и разравниваем швы.
22. Suformuojam ant riešo kauliuką. Galutinai pataisom rankos padėtį.
Jei dar reikia, galutinai išlyginam nulipdytą rankytę drėgnomis servetėlėmis.
Формируем на запястье косточку. Придаем окончательну позу руке. Окончательно выравниваем влажными салфетками.
Analogiškai nulipdom kitą ranką. Jei kam patogiau ir bijote, kad antra ranka nesigaus tokio dydžio, kaip pirma, lipdykite abi iš karto. Tačiau, jei labai tiksliai laikytis eskizo, problemų neturėtų būti.
Аналогично лепим другую руку. Если кому удобнее, или боитесь что вторая рука будет отличаться по размеру от первой, лепите обе сразу. Хотя, если скрупулезно сверяться с эскизом, то проблем быть не должно.

2 comments:

  1. Gal ir daug pamokų apie rankų lipdymą, bet už šitą pamoką aš tau labai dėkinga, ji man labai padėjo, nes be vielos karkaso iš kepamos masės labai negražios gaudavosi, o šis metodas man labai priimtinas, ir labai gerai pamoka pateikta. Žodžiu labai ačiū tau, kad palengvinai man gyvenimą ir kūrybą.

    ReplyDelete
  2. Smagu, kad buvau naudinga :) Man ant vielos karkaso mažų rankų išlipdyt neišeina. Bet kokias rankas nelipdyčiau, pagrindinis principas kiekviename etape - padaryti taip, kad nereiktų vėl grižt ir kažką taisyt.

    ReplyDelete